Breaking News

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ผุดไอเดีย ‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’

‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตรัง เขต 1 ได้มีการจัดโครงการ ‘การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน’ โดยทางโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการซึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 1 ใน 43 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่ได้รัยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในหัวข้อ ‘การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน’

ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนผ่านบริบทต่าง ๆ ของชุมชน และมีการนำเสนอผลงานพัฒนาทักษะแนวคิดของนักเรียน ที่ประกอบไปด้วย 7 ฐานกิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ 1-3
  • กิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ 4-6
  • กิจกรรมการพัฒนาทักษะความคิด ด้วย Plugged and Unplugged Coding
  • กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • กิจกรรมการสาธิตการแยกขยะ
  • กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน
  • กิจกรรมขยะแปลงร่างเพิ่มมูลค่า
‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม
‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม

และจากข้อเสนอของโครงการ โรงเรียนบ้านท่าข้ามก็ได้นำเสนอและจัดแสดงผลงานการดำเนินงานในโครงการ ในรูปแบบของ “ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ” ตอน “คิด ย่อย แยก แรก ผลิบาน” โดยมีที่มาของชุมชนนักคิด คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน หรือ Coding ซึ่งจริง ๆ แล้วการสอน Coding ในที่นี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเขียนโปรแกรมได้ หรือให้นักเรียนไปประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาระบบ (Programmer) แต่ Coding เป็นเหมือนการสอน และการพัฒนาทักษะกระบวนความคิดของนักเรียนให้รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา และตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ แบบเป็นขั้นเป็นตอนที่มาพร้อมกับเหตุผล

ด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนท่าข้ามจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณอย่างต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ โครงการ English & Coding at School, การสอน Coding ให้กับนักเรียน ทั้งแบบ Unplugged และแบบ Plugged รวมถึงการอบรมนักเรียนแกนนำด้าน Coding ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเป็นแกนนำให้กับน้อง ๆ ในการทำโครงการ

‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม
‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม

ในส่วนของการ ‘พิชิตขยะ’ ในขั้นตอนของการสำรวจเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน นักเรียนสรุปได้ว่า ขยะเป็นปัญหาอันดับ 1 ในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้น ทักษะการคิดในขั้นต่อมาคือ การย่อยปัญหา หรือการแยกปัญหาให้ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง

โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งต้องนำเอางานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง Computational Thinking การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ที่จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงเน้นการจัดการเรียนเชิงบูรณาการภายนอกห้องเรียนอีกด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้รู้จักคิด และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะหากโครงการเกิดผลสำเร็จ ก็จะช่วยให้ชุมชนของนักเรียนน่าอยู่มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ข้อมูล : มติชน ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *