Breaking News

ศธ. ย้ำคะแนนโอเน็ตไม่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งครู – ผู้บริหาร

ศธ.ไม่ใช้ผลคะแนนโอเน็ต ประเมินครู - ผู้บริหาร ก่อนหน้านี้การที่ครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนได้นั้นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ โดยผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนในแต่ละครั้งก็จะถูกนำมาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งเข้าในที่ประชุม การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยได้มีการนำเรื่องของสถานศึกษาที่ได้นำเอาผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ...

พ่อแม่ควรรู้ เพศศึกษา ควรถูกสอนเริ่มต้นจากที่บ้าน

เมื่อเรามีการ Work From Home กันแล้ว ลูกหลานหลายคนก็คงต้องเรียนผ่านออนไลน์กันเป็นบางช่วง โดยเฉพาะช่วงที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้นอาจเป็นการดีที่จะต้องมีการเริ่มต้นสอนลูกหลาน เกี่ยวกับหลายๆเรื่อง เพศศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัย 4G ที่ มี Content ทุกอย่างเพรียบพร้อม และสามารถ เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง แต่จำเป็นต้องสอนกันก่อนจากที่บ้าน เพศศึกษาเริ่มต้นจาก พ่อแม่ เราเห็นเป้าหมายการศึกษาในปี 2564 ในการยกระดับ...